Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument een entreekaart verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand, waarbij de levering daarvan plaatsvindt door de Stichting Slottuintheater.

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Stichting Slottuintheater.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Stichting Slottuintheater: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en Stichting Slottuintheater, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stichting Slottuintheater en op elke tussen Stichting Slottuintheater en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Stichting Slottuintheater aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Stichting Slottuintheater bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Stichting Slottuintheater deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Stichting Slottuintheater, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Stichting Slottuintheater het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

3. Ontbindingsrecht

 1. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd van 14 dagen schriftelijk aan Stichting Slottuintheater te melden. Stichting Slottuintheater verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 2. Indien de consument de overeenkomst ontbindt na gebruik van de entreekaart is de consument aan Stichting Slottuintheater het complete bedrag verschuldigd.
 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 4. Stichting Slottuintheater vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

 

4. Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan met Ideal – Mollie.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Stichting Slottuintheater te melden.

 

5. Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Stichting Slottuintheater en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Stichting Slottuintheater.
 3. Bij Stichting Slottuintheater ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Stichting Slottuintheater hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 4. De consument heeft tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 29-2-2024